Algemene voorwaarden
Waar ben je naar op zoek?
Cycling Vlaanderen gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website beter te maken.
ik ga akkoord

Gebruik van de website

Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de gebruiker de volgende gebruiksvoorwaarden:

  1. Wij behouden het recht de gebruiksvoorwaarden voor deze website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website wordt aanzien als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.
  2. Wij behouden ons het recht om de inhoud van deze website te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts gedeeltelijk of beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.
  3. Wij kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor onder andere de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de website, de beperkte toegang tot de website.
wij geven geen waarborg voor de volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstrekte informatie. Wij geven geen waarborg dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en andere schadelijke elementen of programma’s, en niet voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.
 De link naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie in met betrekking tot deze andere websites.
  4. De gebruiker zal ons vrijwaren tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van onze website en het gebruik ervan (met inbegrip van de links naar andere websites). Indien het gebruik van deze website of delen daarvan slechts mogelijk is met een wachtwoord dan is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het gebruik van en het geheimhouden van dit wachtwoord.
 Elk misbruik bij het gebruik van deze website kan aanleiding geven tot het beëindigen van het recht op toegang, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
  5. De inhoud van deze website, met inbegrip van de logo’s, de lay out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, film, audio, tools, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze uitsluitende eigendom. De gebruiker verplicht er zich toe deze elementen geheim te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken.
  6. Deze gebruiksvoorwaarden doen geenszins afbreuk aan onze algemene privacyvoorwaarden, waarmee ze één geheel uitmaken. Door gebruik te maken van deze site aanvaardt de gebruiker eveneens onze algemene privacyvoorwaarden.
  7. In geval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gegevens worden enkel gebruikt om de gevraagde diensten te kunnen uitvoeren. De gegevens kunnen steeds opgevraagd worden, verbeterd of gewijzigd.
  8. De gebruiker aanvaardt dat digitale communicatie zoals emails en gegevens van het informaticasysteem als bewijsmiddel kunnen dienen.
  9. Voor geschillen, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, en de rechtbanken Gent uitsluitend bevoegd zijn.

Privacyverklaring

Wij respecteren je privacy! Lees vlug onze privacyvoorwaarden door en neem contact als je hierover vragen hebt.