Home Nieuws

Verduidelijking ontslag voorzitter Cycling Vlaanderen

Verduidelijking ontslag voorzitter Cycling Vlaanderen

Het bestuur van Cycling Vlaanderen wenst verduidelijking toe te voegen aan het ontslag van haar voorzitter, en dit in het kader van de beroering van de afgelopen weken. De voorzitter had reeds langer te kennen gegeven dat hij om professionele redenen zijn rol wou neerleggen eenmaal een nieuwe secretaris was verkozen en ingewerkt.

Conform de statuten zal de secretaris, Geert Barbry, de functie van voorzitter ad interim invullen, en dit tot wanneer in het najaar tijdens een buitengewone algemene vergadering de nieuwe voorzitter wordt gekozen.

Het dagelijks bestuur van Cycling Vlaanderen wordt op zeer korte termijn uitgebreid met twee bestuurders en twee personeelsleden, om zo de vlotte interactie tussen bestuur en personeel te garanderen, waardoor de werking van Cycling Vlaanderen verdergezet wordt en er blijvend voorzien wordt in een goede werking voor alle leden, van recreant, competitie- tot topsporter, clubs en organisatoren.

Alle lopende projecten worden verdergezet.

Zowel het bestuur als het personeel van Cycling Vlaanderen werden ten gronde geïnformeerd over de verbetervoorstellen die uit de externe audit over het optimaliseren van de werking van de federatie voortvloeiden. De nodige acties werden reeds opgestart om de statuten te laten herwerken, zodat de voorstellen over een betere samenstelling en werking van de algemene vergadering, het bestuursorgaan, de commissies en de provinciale afdelingen ten volle gerealiseerd zullen worden.

Cycling Vlaanderen zal zich hierin laten bijstaan door het onafhankelijk advieskantoor Moore Business Consulting, dat de doorlichting uitvoerde, en wil zich zo verzekeren van de nodige professionele begeleiding om alle verbeteringen door te voeren